โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
นตฺถิ ปฺญญาสมา อาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญาไม่มี
คำขวัญ
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม