โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบทองดี สิงหเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มิถุนายน 2479 - 15 กรกฎาคม 2482
ชื่อ-นามสกุล : นายสมดี อุตมะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2482 - 17 กรกฎาคม 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ จัตุภัทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ตุลาคม 2485 - 30 กันยายน 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล ชาวสวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2488 - 16 สิงหาคม 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายเติม กัลยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 สิงหาคม 2490 - 7 สิงหาคม 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง ขวาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 สิงหาคม 2498 - 6 กันยายน 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน ไชยเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 กันยายน 2502 - 4 มีนาคม 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สุวรรณรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มีนาคม 2507 - 14 พฤษภาคม 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธิ์ ไชยเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2507 - 25 มีนาคม 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายถนัด พลคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มีนาคม 2514 - 1 กันยายน 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด แสงรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 กันยายน 2515 - 13 กันยายน 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายจรวย ทมประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 กันยายน 2521 - 20 กันยายน 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่นชัย ธรรมวงศา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 กันยายน 2521 - 15 ตุลาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร คำใบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2525 - 31 ธันวาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระ บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มกราคม 2530 - 18 พฤสจิกายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชษฐ์ กลัดณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2535 - 6 ตุลาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตการ หนูจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ตุลาคม 2537 - 26 ตุลาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2549 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน