โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเข็มชาติ จันทิมา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0817082196
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริยัติ จันทะคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0833371925
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริภัทร ตุนก่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0953028935
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสวาท ทินราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0810566795
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ศรีพุทธา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0803566271
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร ภูยอดสูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0990725095
ชื่อ-นามสกุล : นายชาติชาย คุณความดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10
เบอร์โทร : 0935688659
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่น นวนคำสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0847304857
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0841539439