โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชกร ชูรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวัฒิ เสียวสุข
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา คำปากดี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรษา สงคราม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐริกา ราษีสวย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2