โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2566
 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
- รางวัลครูดีศรีเชียงใหม่  
    1.นางสาวสิรินดา  โคตรชมภู
    2.นางสาววิภารัตน์   สีดา
- รางวัลผู้บริหารดีเด่น
    1. นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ
- รางวัลนักการภารโรงดีเด่น
     1. นายอุดร  แสนสุข
- รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า  ศรีเชียงใหม่
     1. นายวาที   คำพีระเกษ
     2. นางพิกุล  ศรีราชเลา
     3.นางบุษบา  คำเติม
.........................................................
เขตตรวจราชการที่ 10  มีดังนี้
.........................................................
1. รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เขตตรวจราชการที่ 10  ประจำปี 2566
     - นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ
ผอ.รร.ดอนก่อโนนสวรรค์
......................................................
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:58   อ่าน 50 ครั้ง