โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เขตตรวจราชการที่ 10  ประจำปี 2566
     - นางสาวญาฐิษตา  วงศ์ก่อ
ผอ.รร.ดอนก่อโนนสวรรค์
 
ผู้บริหารที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล คุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับประเทศ
ผู้วิจัยและพัฒนา นวัตรกรรมสร้างคนดี ด้านการบริหาร โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ (ระดับดีมาก)
การยกย่องเชิดชูเกียรติ "๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม" ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการปลูกฝังคุณธรรม ศีิลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ
รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร
ITA Online : ระดับคุณภาพ A
รางวัลชนะเลิศ ระดับ เหรียญทอง Best Practice ประเภทผู้บริหารโรงเรียน
บริษัทสร้างการดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม "ธนาคารทองคำจากขยะ"
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11
รางวัล Zero Waste School