โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
บ้านโนนสวรรค์ 192 ม.2  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4201-4067
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์อองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางศรีสวาท ทินราช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,11:36  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์อองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางบุษบา คำเติม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,11:36  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อดิจิทัลเป็นฐาน และแบบฟอร์มทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางเพียรจิตร์ ใยนนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,11:34  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ใช้แพลตฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์อองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางเพียรจิตร์ ใยนนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,11:30  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทะศาสนาตามแนววิถีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางเพียรจิตร์ ใยนนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,12:02  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทะศาสนาตามแนววิถีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,12:00  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทะศาสนาตามแนววิถีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ สีดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:59  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทะศาสนาตามแนววิถีใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ทองคำสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:58  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใรศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านระบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภารัตน์ สีดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,10:42  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใรศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านระบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางวนารี สุขสำโรง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,10:38  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..